Agencija za plaćnja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je NATJEČAJ za provedbu Podmjere 9.1. "Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru", provedba tipa operacije  9.1.1. " Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija".

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: 

Proizvođačke organizacije priznate u razdoblju od 01. siječnja 2014. g. do 31. prosinca 2020. g. u bilo kojem sektoru poljoprivredne proizvodnje u rangu miko, malih i srednjih poduzeća.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI: 

a) poznavanje i prikupljanje podataka o proizvodnji članova proizvođačke organizacije, b) sakupljanje, sortiranje, skladištenje i pakiranje proizvodnje članova proizvođačke organizacije, c) komjercijalno i računovodstveno upravljanje i/ili d) centralizirano knjigovodstvo i sustav fakturiranja

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

a) administrativni troškovi, b) troškovi najma, režija i uređenja uredskog prostora, c) troškovi (koncetriranja proizvoda) stavljanja na tržište (plasiranja) proizvoda vlastitih članova, d) troškovi priprememe proizvoda za prodaju, objedinjavanje ponude, prodaje i opskrbu kupaca na veliko, e) kupnja informatičke opreme i tehnologije, f) trošak bruto plaća zaposlenika djelatnika i/ili , g) troškovi zajedničkog nastupa na tržištu proizvođačke organizacije

VISINA POTPORE: 

Ukupno 500.000,00 eura, odnosno najviše 100.000,00 eura za poslovnu godinu. Iznos potpore određuje se u skladu s godišnjom vrijednosti utržene proizvodnje.

Isplata se vrši u najviše 5 rata u razdoblju od najviše 5 godina: a) 1. rata - 10% od godišnje vrijednosti utržene proizvodnje, ne više od 100.000,00 eura, b) 2. rata - 9% od godišnje utržene proizvodnje, ne više od 100.000,00 eura, c) 3. rata - 8% od godišnje utržene proizvodnje, ne više od 100.000,00 eura, d) 4. rata - 7% od godišnje utržene proizvodnje, ne više od 100.000,00 eura, e) 5. rata - 6% od godišnje utržene proizvodnje, ne više od 100.000,00 eura

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA : od 24. siječnja 2017. g. - 24. ožujka 2017. g.

Više informacija i dokumentaciju za prijavu možete pronaći OVDJE.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu Podmjere 6.3. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava", provedba tipa operacije 6.3.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava".

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

a) kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, b) kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Pravilnika osim proizvoda ribarstva, c) kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta, d) kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, e) podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, f) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje, g) građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujuči i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda, h) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I. Pravilnika, i) operativno poslovanje gospodarstva

VISINA POTPORE:

113.389,50 kuna po korisniku

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: od 27. veljače 2017. g. do 27. ožujka 2017. g.

Više informacija, dokumentaciju za prijavu i Pravilnik možete pronaći OVDJE.

 

Prihvatljivi prijavitelji: udruge čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice.

Prihvatljive aktivnosti: organizacije koncerata, izložbi, turnira, smotra, gastro manifestacija, radionica, književnih tribina, skupova, simpozija, akcije čišćenja okoliša, humanitarnih priredbi, tradicijskih priredbi, kazališnih predstava, sajmova, obilježavanja obljetnica, tiskanje knjiga, izrada spomen obilježja, sudjelovanje na manifestacijama i sl.

Prihvatljivi su izravni troškovi nastali neposredno uz provedbu aktivnosti projekta, ali i neizravni (koji nisu izravno povezani s provedbom projekta), a maksimalno mogu biti sufinancirani do 25 % ukupnog odobrenog iznosa

.Visina potpore: 2.000,0050.000,00 kn po projektu/manifestaciji.

Kod projekata do 5.000,00 kn u provjeri formalnih uvjeta neće se zahtijevati potvrda porezne uprave niti uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi postupak protiv ovlaštene osobe za zastupanje prijavitelja.

Rok za prijavu na natječaj je do isteka sredstava ili 1. prosinca 2017. g.

Više informacija uz svu potrebnu projektnu dokumentaciju na POVEZNICI

Prihvatljive aktivnosti: sufinanciranje potpornih institucija (poduzetnički inkubatori i centri), sufinanciranje međunarodnih konferencija i stručnih skupova na temu ključnih suvremenih tehnologija, sufinanciranje lokalnih partnerstva za zapošljavanje.

Prihvatljivi prijavitelji: gradovi, općine, poduzetnici, udruge, znanstvene institucije s područja Splitsko-dalmatinske županije.

Visina potpore: osnivanje i rad potpornih institucija do 50.000,00 kn, međunarodne konferencije i stručni skupovi do 30.000,00 kn (organiziranje tjedna partnerstva s tehnologijskim partnerom do 200.000,00 kn), lokalno partnerstvo za zapošljavanje do 30.000,00 kn.

Rok za podnošenje zahtjeva: do utroška sredstava!

Više informacija uz svu potrebnu dokumentaciju na POVEZNICI

U okviru Programa sustavnog gospodarenja energijom Splitsko-dalmatinska županija dodjeluje bespovratna sredstva s ciljem povećanja energetske efikasnosti i smanjena emisije CO2.

Iznosi sufinanciranja i prihvatljivi troškovi po Projektima:

1. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama: troškovi opreme i ugradnje sunčevog kolektorskog sustava za grijanje potrošne vode do 45% ulaganja ili maksimalno 12.000,00 kn, troškovi opreme i ugradnje fotonaponske elektrane 10 kW u do 35% ulaganja ili maksimalno 15.000,00 kn

2. Poticanje povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća: izgradnja/sanacija toplinske izolacije vanjske ovojnice do 35% ulaganja ili maksimalno 25.000,00 kn, ugradnja/zamjena vanjske stolarije do 40% ulaganja ili maksimalno 15.000,00 kn

3. Poticanje smanjenja potrošnje energije i svjetlosnog zagađenja javne rasvjete: izrada projektne dokumentacije, modernizacija sustava, izgradnja nove javne rasvjete, uspostava sustava upravljanja javnom rasvjetom do 25% ulaganja ili maksimalno 100.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji: fizičke osobe (za projektne aktivnosti 1 i 2), općine i gradovi (projektna aktivnost 3)

Rok za podnošenje prijava: 31. ožujka 2017. g.

Više informacija uz svu potrebnu dokumentaciju na POVEZNICI

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 7.4., tip operacije 7.4.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu".

Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne samouprave (JLS), trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS-a, javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači JLS osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, osnovnih škola,- udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije), vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa.

Prihvatljivi troškovi: građenje i/ili opremanje vatrogasnog doma i spremišta; društvenog doma/ kulturnog centra; planinarskog doma i skloništa; turističkog informativnog centra; dječjeg igrališta; sportske građevine; objekta za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo.); rekreacijske zone na rijekama i jezerima; biciklističke staze i trake; tematskog puta i parka; građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi); javne zelene površine (park i slično.); pješačke staze; pješačke zone; otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste); groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine); tržnice; javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz).

Ulaganja su prihvatljiva u naselju s najviše 5 000 stanovnika.

Visina potpore: Od 80 - 100% ukupnih prihvatljivih troškova, od 15.000,00 - 1.000.000,00 €

Rok za prijavu: 18. svibnja 2017. g.

Više informacija na POVEZNICI

Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske županije objavio je javni poziv za podnošenje zahtjeva za Potpore razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje.

Prihvatljivi korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u odgovarajući Upisnik poljoprivredne proizvodnje, fizičke i pravne osobe registrirane za proizvodnju ili preradu proizvoda prema Ugovoru o pristupanju EU izuzev proizvoda ribarstva.

Prihvatljive aktivnosti: 1. Izrade projektne dokumentacije za objekte namijenjene proizvodnji i/ili preradi poljoprivrednih proizvoda, 2. Izgradnja infrastrukture za komercijalna poljoprivredna gospodarstva, 3. Promidžba i marketinška priprema proizvoda, 4. Certifikacija i razvoj proizvodnje

Visina potpore po aktivnostima: 1. Do 50% dokumentiranih troškova, a najviše do 30.000,00 kn, 2. Do 50% opravdanih troškova, a najviše do 50.000,00 kn, 3. Do 50% dokumentiranih troškova, a najviše do 15.000,00 kn, 4. Do 70% dokumentiranih troškova, a najviše do 10.000,00 kn.

Podnositelj zahtjeva za sredstva u svrhu Izgradnje infrastrukture za komercijalna poljoprivredna gospodarstva mora biti u sustavu PDV-a!

Rok za podnošenje zahtjeva: 31. ožujka 2017. g.

Više informacija uz svu potrebnu dokumentaciju na POVEZNICI

 

Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske županije objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za Potporu pri izgradnji jednostavnih akumulacija u poljoprivredi.

Prihvatljivi korisnici: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih  gospodarstava koji imaju  poljoprivredne površine upisane u ARCOD sustav te su izgradili jednostavnu akumulaciju  za navodnjavanje u poljoprivredi na području Splitsko-dalmatinske županije

Prihvatljivi troškovi: Izgradnja jednostavnih akumulacija za navodnjavanje sustava površine od 0,25 ha i više izvedene u tekućoj i prethodnoj financijskoj godini*

Visina potpore: Do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 15.000,00 kn

*Financijska godina obuhvaća vremensko razdoblje od zaključenja prethodnog Javnog poziva do prijave na objavljeni Javni poziv u tekućoj godini.

Rok za podnošenje zahtjeva: 10. travnja 2017. g.

Više informacija uz svu potrebnu dokumentaciju na POVEZNICI

Newsletter

Kontakt

Hrvatskih branitelja 31, 21255 Zadvarje

Rad sa strankama:    
Utorak  10:00 - 13:00
Četvrtak 14:00 - 17:00
Osim ponuđenih termina stojimo na raspolaganju i za ostale termine prema dogovoru.
Terenski rad:  Utorak i Četvrtak
  • Tel/Fax: 00 385 21 411 960
  • Gsm: 00 385 99 3555 455

E-mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

            Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

logo transparent manji hr

 

Sufinancirano sredstvima pristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER

eu flag  leader logo  croatian flag

Ipard.jpg 

 

Nalazite se ovdje: Home Natječaji