Agencija za plaćnja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je NATJEČAJ za provedbu Podmjere 9.1. "Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru", provedba tipa operacije  9.1.1. " Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija".

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: 

Proizvođačke organizacije priznate u razdoblju od 01. siječnja 2014. g. do 31. prosinca 2020. g. u bilo kojem sektoru poljoprivredne proizvodnje u rangu miko, malih i srednjih poduzeća.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI: 

a) poznavanje i prikupljanje podataka o proizvodnji članova proizvođačke organizacije, b) sakupljanje, sortiranje, skladištenje i pakiranje proizvodnje članova proizvođačke organizacije, c) komjercijalno i računovodstveno upravljanje i/ili d) centralizirano knjigovodstvo i sustav fakturiranja

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

a) administrativni troškovi, b) troškovi najma, režija i uređenja uredskog prostora, c) troškovi (koncetriranja proizvoda) stavljanja na tržište (plasiranja) proizvoda vlastitih članova, d) troškovi priprememe proizvoda za prodaju, objedinjavanje ponude, prodaje i opskrbu kupaca na veliko, e) kupnja informatičke opreme i tehnologije, f) trošak bruto plaća zaposlenika djelatnika i/ili , g) troškovi zajedničkog nastupa na tržištu proizvođačke organizacije

VISINA POTPORE: 

Ukupno 500.000,00 eura, odnosno najviše 100.000,00 eura za poslovnu godinu. Iznos potpore određuje se u skladu s godišnjom vrijednosti utržene proizvodnje.

Isplata se vrši u najviše 5 rata u razdoblju od najviše 5 godina: a) 1. rata - 10% od godišnje vrijednosti utržene proizvodnje, ne više od 100.000,00 eura, b) 2. rata - 9% od godišnje utržene proizvodnje, ne više od 100.000,00 eura, c) 3. rata - 8% od godišnje utržene proizvodnje, ne više od 100.000,00 eura, d) 4. rata - 7% od godišnje utržene proizvodnje, ne više od 100.000,00 eura, e) 5. rata - 6% od godišnje utržene proizvodnje, ne više od 100.000,00 eura

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA : od 24. siječnja 2017. g. - 24. ožujka 2017. g.

Više informacija i dokumentaciju za prijavu možete pronaći OVDJE.

Prihvatljivi prijavitelji: udruge čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice.

Prihvatljive aktivnosti: organizacije koncerata, izložbi, turnira, smotra, gastro manifestacija, radionica, književnih tribina, skupova, simpozija, akcije čišćenja okoliša, humanitarnih priredbi, tradicijskih priredbi, kazališnih predstava, sajmova, obilježavanja obljetnica, tiskanje knjiga, izrada spomen obilježja, sudjelovanje na manifestacijama i sl.

Prihvatljivi su izravni troškovi nastali neposredno uz provedbu aktivnosti projekta, ali i neizravni (koji nisu izravno povezani s provedbom projekta), a maksimalno mogu biti sufinancirani do 25 % ukupnog odobrenog iznosa

.Visina potpore: 2.000,0050.000,00 kn po projektu/manifestaciji.

Kod projekata do 5.000,00 kn u provjeri formalnih uvjeta neće se zahtijevati potvrda porezne uprave niti uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi postupak protiv ovlaštene osobe za zastupanje prijavitelja.

Rok za prijavu na natječaj je do isteka sredstava ili 1. prosinca 2017. g.

Više informacija uz svu potrebnu projektnu dokumentaciju na POVEZNICI

Prihvatljive aktivnosti: sufinanciranje potpornih institucija (poduzetnički inkubatori i centri), sufinanciranje međunarodnih konferencija i stručnih skupova na temu ključnih suvremenih tehnologija, sufinanciranje lokalnih partnerstva za zapošljavanje.

Prihvatljivi prijavitelji: gradovi, općine, poduzetnici, udruge, znanstvene institucije s područja Splitsko-dalmatinske županije.

Visina potpore: osnivanje i rad potpornih institucija do 50.000,00 kn, međunarodne konferencije i stručni skupovi do 30.000,00 kn (organiziranje tjedna partnerstva s tehnologijskim partnerom do 200.000,00 kn), lokalno partnerstvo za zapošljavanje do 30.000,00 kn.

Rok za podnošenje zahtjeva: do utroška sredstava!

Više informacija uz svu potrebnu dokumentaciju na POVEZNICI

Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske županije objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva za tehnološki razvoj, istraživanje i primjenu inovacija.

Prihvatljivi korisnici: Centri izvrsnosti, tehnološki parkovi, uredi za transfer tehnologija, sveučilišta, fakulteti, instituti, mala i srednja poduzeća

Prihvatljive aktivnosti: 1. Sufinanciranje razvojno-istraživačkih projekata, 2. Sufinanciranje pripreme i rada na razvojnim projektima financiranim iz EU fondova, 3. Sufinanciranje inovacija

Visina potpore po aktivnostima: 1. U iznosu do 30% troškova, ali ne više od 100.000,00 kn, 2. U iznosu do 15% troškova, ali ne više od 100.000,00 kn, 3. U iznosu do 30% troškova za mikro i mala poduzeća, ne više od 100.000,00 kn i do 15% za srednja poduzeća, ne više od 100.000,00 kn.

Prednost pri dodjeli nepovratnih sredstava imaju projekti koji se provode u suradnji između poslovnog sektora i razvojno/znansveno istraživačkih institucija!

Rok za podnošenje zahtjeva: 31. svibnja 2017. g.

Više informacija uz svu potrebnu dokumentaciju na POVEZNICI

 
Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske županije objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore za Mjeru 3. Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije. 
 
Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava za:
1. Obnavljanje stočnog fonda (govedarstvo, ovčarstvo, kozarstvo, ostale izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja). Potpora se odobrava korisniku koji ima dokumentaciju o izvršenim aktivnostima.
2.  Racionalizaciju troškova u stočarstvu nastalih uslijed nepredvidivih gubitaka u uzgoju i proizvodnji. Pravo na potporu ostvaruju uzgajivači (posjednici) domaćih životinja koji posjeduju propisanu dokumentaciju.
 
Prihvatljivi korisnici: fizičke i pravne osobe,  vlasnici / korisnici koje se bave uzgojem stoke, poljoprivrednom proizvodnjom, upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a poljoprivredne površine su unesene u ARKOD sustav, imaju sjedište i ulaganje na području Splitsko-dalmatinske županije. 
 
Prihvatljivi troškovi: Prihvatljivi su troškovi nastali unutar godine dana do trenutka objave Javnog poziva u tekućoj godini. 
 
Visina potpore: Maksimalno do 15.000,00 kuna po korisniku.
 
Rok za podnošenje zahtjeva je 60  dana od dana objave Javnog poziva. 
 
Više informacija uz svu potrebnu dokumentaciju OVDJE.
Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske županije objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore za Mjeru 2. Primjena stajskog gnojiva i provedba nitratne direktive iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije. 
 
Prihvatljive aktivnosti: 1. Izgradnja platoa za kruti stajski gnoj, 2. Izgradnja gnojišnih jama, laguna, jama za gnojnicu ili kupnja spremnika na poljoprivrednom gospodarstvu, 3. Izgradnja armirane betonske temeljne ploče i zidova silosa sa nagibom poda od 2 % i drenovima za odvod silažnog soka u spremnik.
 
Prihvatljivi su troškovi nastali unutar godine dana do trenutka objave Javnog poziva u tekućoj godini za koju korisnik mora imati potrebnu dokumentaciju o izvršenim poslovima.
Prihvatljivi korisnici: Fizičke i pravne osobe,  vlasnici / korisnici koje se bave uzgojem stoke, poljoprivrednom proizvodnjom, upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, čije su poljoprivredne površine unesene u ARKOD sustav, a imaju prebivalište/sjedište i ulaganje na području Splitsko-dalmatinske županije. 
 
Visina potpore: 1. Mala poljoprivredna gospodarstva (od 1 do 10 UG) odobrit će se potpora u iznosu do 50 % prihvatljivih troškova, 2. Poljoprivredna gospodarstva (više od 10 UG) odobriti će se potpora u iznosu do 40 % prihvatljivih troškova. Maksimalni iznos potpore za Mjeru 2. po korisniku iznosi 15.000,00 kuna
 
 
Rok za podnošenje zahtjeva je 60 dana od dana objave Javnog poziva.
 
Više informacija uz svu potrebnu dokumentaciju OVDJE
Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske županije objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore za Mjeru 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda i uređenje poljoprivrednog zemljišta iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije. 
 
Prihvatljive aktivnosti: 1. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, usklađivanje zemljišno-knjižnih i katastarskih stanja na poljoprivrednom zemljištu putem katastarskih izmjera i zemljišno knjižnih pojedinačnih postupaka što je uvjet pravno sigurnom okrupnjavanju poljoprivrednog zemljišta, 2. Uređenje poljoprivrednog zemljišta (troškovi vezani za pripremu tla (nova sadnja/sjetva) sukladno određenoj biljnoj vrsti, odnosno katastarskoj kulturi poljoprivrednog zemljišta, analize tla, čišćenje tla od kamenja, sakupljanje i prijevoz dijelova korijenja i drugih biljnih ostataka, rigolanje, duboko oranje, oranje, usitnjavanje kamenitog sloja tla, tanjuranje i ripanje)
 
Prihvatljivi korisnici: Fizičke i pravne osobe,  poljoprivredna gospodarstva u skladu s posebnim propisima upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, čije su poljoprivredne površine unesene u ARKOD sustav, imaju sjedište i ulaganje na području Splitsko-dalmatinske županije. 
 
Visina potpore: 1. Potpora za vrlo male poljoprivredne površine (od 0,1 do 1 ha) odobriti će se potpora u iznosu do 50 % prihvatljivih troškova,2. Potpora za male poljoprivredne površine (od 1 do 5 ha) odobriti će se potpora u iznosu do 40 % prihvatljivih troškova. Maksimalni iznos po pravnoj ili fizičkoj osobi kada je ona investitor iznosi 15.000,00 kuna.
 
Rok za podnošenje zahtjeva je 60 dana od dana objave Javnog poziva. 
 
Više informacija uz svu potrebnu dokumentaciju OVDJE

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciraje izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta.

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom pod reciklažnim dvorištima smatraju se nadzirani ograđeni prostori namijenjeni odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne samouprave u svojstvu investitora

Prihvatljivi troškovi: Izrada projektne  dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta (geodetski projekt, glavni projekt s pripadajućim troškovnikom). Troškovi trebaju nastati nakon dana objave ovog Javnog poziva.

Visina potpore: do 80% učešća u opravdanim troškovima, a najviše do 40.000,00 kn.

Rok za podnošenje prijava: 30. rujna 2017. g. ili do iskorištenja sredstava.

Kontakt osoba: stručni suradnik Nikola Kapitanović,  tel/mob: 021 411 960, 099 4369 422

Više informacija i dokumentaciju za prijavu možete pronaći OVDJE

Newsletter

Kontakt

Hrvatskih branitelja 31, 21255 Zadvarje

Rad sa strankama:    
Utorak  10:00 - 13:00
Četvrtak 14:00 - 17:00
Osim ponuđenih termina stojimo na raspolaganju i za ostale termine prema dogovoru.
Terenski rad:  Utorak i Četvrtak
  • Tel/Fax: 00 385 21 411 960
  • Gsm: 00 385 99 4369 422, 00 385 99 4369 414

E-mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

            Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

logo transparent manji hr

 

Sufinancirano sredstvima pristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER

eu flag  leader logo  croatian flag

Ipard.jpg 

 

Nalazite se ovdje: Home Natječaji