Otvoreni poziv  Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije na dostavu projektnih prijedloga za obnovu i revitalizaciju kulturne baštine.

Cilj i predmet poziva: doprinijeti povećanju broja zaposlenih i turističkih izdataka kroz obnovu i revitalizaciju kulturne baštine.

Prijave se primaju od 6. prosicna 2015. g., a kranji rok za grupu aktivnosti A) 31. prosinca 2018. g. i 30. lipnja 2020. g. za grupu aktivnosti B).

Prihvatljivi prijavitelji: Tijela javne vlasti (državne uprave, JLS i područne (regionalne) samouprave, Institucije u potpunom javnom vlasništvu, ostala tijela javne vlasti, pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara.

Prihvatljivi partneri: Tijela javne vlasti, vlasnici kulturnih dobara, mali i srednji poduzetnici, organizacije civilnog društva. Obavezan partner za grupu aktivnosti B) je odgovarajući turistički Ured!

Intezitet potpore: za grupu aktivnosti A) naniži iznos 500.000,00 kn, najviši 5.000.000,00 kn, za grupu aktivnosti B) najniži iznos 7.000.000,00 kn, najviši 100.000.000,00 kn

Prihvatljive aktivnosti: grupa A (Priprema dokumentacije); priprema studijske dokumentacije, priprema projektne dokumentacije, grupa B (Provedba); zaštita, obnova i revitalizacija nepokretnih kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara RH (uključujući opremanje), rekonstrukcija i/ili izgradnja pretećih infrastrukturnih objekata povezanih s kulturnom baštinom (koji nisu kulturno dobro) uključujući opremanje, razvoj kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštini, promocija i marketing destinacije na temu kulturne baštine.

Više informacija o pozivu kao i natječajnoj dokumentaciji na sljedećem linku

Javni poziv traje do 31. prosinca 2015. godine, odnosno do iskorištenja sredstava osiguranih u proračunu HAMAG-BICRO-a.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je javni poziv iz Programa „STARTCO – realiziraj vlastitu poslovnu ideju“, kojim odobrava sredstva u obliku bespovratne potpore za nabavku IT opreme i izradu prve internetske stranice poduzetnicima početnicima.

Cilj ovoga Javnog poziva jest potpora poduzetnicima početnicima radi lakše realizacije njihovih poslovnih ideja i poduzetničkih pothvata. Sredstva se odobravaju u obliku vaučera koji se mogu koristiti za izradu prve internetske stranice (VAUČER 1), i nabavku IT opreme (VAUČER 2).

Ukupan budžet za dodjelu potpora temeljem ovoga Programa iznosi ukupno 8.000.000,00 HRK.
Najviši iznos pojedinačne potpore koja se može dodijeliti korisniku za VAUČER 1 (izrada prve internetske stranice) jest 4.000,00 HRK.
Najviši iznos pojedinačne potpore koja se može dodijeliti korisniku za VAUČER 2 (nabavka nove IT opreme) jest 4.000,00 HRK. Korisnik može ostvariti pravo na potporu po oba vaučera u najvišem kumulativnom iznosu od 8.000,00 HRK.
Javni poziv traje do 31. prosinca 2015. godine, odnosno do iskorištenja sredstava osiguranih u proračunu HAMAG-BICRO-a.

Više informacija o javnom pozivu možete pronaći na: Natječaj i Startco.

Prihvatljivi prijavitelji: udruge čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice.

Prihvatljive aktivnosti: organizacije koncerata, izložbi, turnira, smotra, gastro manifestacija, radionica, književnih tribina, skupova, simpozija, akcije čišćenja okoliša, humanitarnih priredbi, tradicijskih priredbi, kazališnih predstava, sajmova, obilježavanja obljetnica, tiskanje knjiga, izrada spomen obilježja, sudjelovanje na manifestacijama i sl.

Prihvatljivi su izravni troškovi nastali neposredno uz provedbu aktivnosti projekta, ali i neizravni (koji nisu izravno povezani s provedbom projekta), a maksimalno mogu biti sufinancirani do 25 % ukupnog odobrenog iznosa

.Visina potpore: 2.000,00100.000,00 kn po projektu/manifestaciji.

Kod projekata do 5.000,00 kn u provjeri formalnih uvjeta neće se zahtijevati potvrda porezne uprave niti uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi postupak protiv ovlaštene osobe za zastupanje prijavitelja.

Rok za prijavu na natječaj je do isteka sredstava ili 15. prosinca 2016. g.

Više informacija uz svu potrebnu dokumentaciju za prijavitelje na:LINK

Splitsko-dalmatinska županija je objavila Javni poziv za dodjelu sredstava u okviru Programa "Cjeloživotnog obrazovanja".

Prihvatljive aktivnosti: sufinanciranje potpornih institucija (poduzetnički inkubatori i centri), sufinanciranje međunarodnih konferencija i stručnih skupova na temu ključnih suvremenih tehnologija, sufinanciranje lokalnih partnerstva za zapošljavanje.

Prihvatljivi prijavitelji: gradovi, općine, poduzetnici, udruge, znanstvene institucije s područja Splitsko-dalmatinske županije.

Visina potpore: osnivanje i rad potpornih institucija do 50.000,00 kn, međunarodne konferencije i stručni skupovi do 30.000,00 kn (organiziranje tjedna partnerstva s tehnologijskim partnerom do 200.000,00 kn), lokalno partnerstvo za zapošljavanje do 30.000,00 kn.

Rok za podnošenje zahtjeva: 31. kolovoza 2016. g. ili do utroška sredstava

Više informacija uz svu potrebnu dokumentaciju na LINKU.

Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske županije objavio je JAVNI POZIV kojim se odobravaju sredstva za Podmjeru A) Obnavljanje stočnog fonda i Podmjeru D) Racionalizacija troškova u stočarstvu nastalih uslijed nepredvidivih gubitaka u uzgoju i proizvodnji u 2016. godini u okviru Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Korisnici potpore:
Korisnici potpore su fizičke i pravne osobe, vlasnici odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta koje se bave uzgojem stoke i poljoprivrednom proizvodnjom s prebivalištem, odnosno sjedištem i ulaganjem na području Splitsko-dalmatinske županije.

Iznos potpore:
Podmjera A) Obnavljanje stočnog fonda odobrit će se onom poljoprivrednom uzgajivaču stoke i prerađivaču proizvoda istih koji ima potrebnu dokumentaciju o izvršenim poslovima, provedenim u tekućoj financijskoj godini. Potpora se odobrava ovisno o sektoru proizvodnje: govedarstvo, ovčarstvo i kozarstvo, ostale izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja. Maksimalan iznos potpore u tijeku jedne godine iznosi 15 000,00kn.
Podmjera D) Racionalizacija troškova u stočarstvu nastalih uslijed nepredvidivih gubitaka u uzgoju i proizvodnji odobrit će se onom poljoprivrednom uzgajivaču stoke i prerađivaču proizvoda istih koji ima potrebnu dokumentaciju o nastaloj šteti od nadležnih službi, a koja je nastala u tekućoj financijskoj godini. Podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na potporu u vrijednosti od 25% troška procijenjene štete u uzgoju i proizvodnji. Maksimalan iznos potpore u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi u okviru ove podmjere iznosi 10.000,00 kuna.

Rok za podnošenje zahtjeva je 60 dana od dana objave Javnog poziva na službenim internetskim stranicama SDŽ. (Objava 14. travanja 2016.g. - 13. lipnja 2016.g.)

Više o javnom pozivu na linku: SDŽ-STOČARSTVO 

Splitsko-dalmatinska županija objavila je Javni poziv za dodjelu sredstava za tehnološki razvoj i inovacije.

Prihvatljive aktivnosti: sufinanciranje razvojno-istraživačkih projekata, sufinanciranje pripreme i rada na razvojnim projektima kroz EU fondove, sufinanciranje inovacija.

Prihvatljivi prijavitelji: Centri izvrsnosti, tehnološki parkovi, uredi za transfer tehnologija, fakulteti, instituti, mala i srednja poduzeća, projektni centri.

Visina potpore: razvojno-istraživački projekti max. 30% ukupnih troškova, priprema i rad na razvojnim projektima kroz EU fondove do 15%, inovacije do 30% za mikro i mala poduzeća, do 15% za srednja poduzeća i do 30% za ostale. Za sve mjere ne više od 100.000,00 kn.

Rok za podnošenje zahtjeva: 31. svibnja 2016. g.

Više informacija uz svu potrebnu dokumentaciju na LINKU.

Ministarstvo turizma Republike Hrvatske objavilo je JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnosti turističkog gospodarstva u 2016. g. kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikaciju poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija i poboljšanje socijalne uključenosti za sve vrste objekata iz skupine HOTELI.

Prihvatljive aktivnosti:
• Obnova i cjelovito opremanje smještajnih jedinica iz skupine hoteli te njihovih pratećih sadržaja u cilju povećanja standarda i kvalitete, uz uvjet dostizanja više kategorije ugostiteljskog objekta za jednu zvjezdicu, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije minimalno 3*.
• Razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja (bazeni, wellness i drugi rekreacijski, sportski, zabavni ili tematski sadržaji) koji pridonose većoj popunjenosti i produljenju turističke sezone.
• Ulaganje u realizaciju tematskog definiranja hotela, odnosno utvrđivanje posebnog standarda za vrstu Hotel posebnog standarda (lječilišne vrste hotela, hotel business, hotel meetings, hotel congress, hotel club, hotel casino, hotel holiday resort… )
• Podizanje kvalitete hotela
• Ulaganja izvršena u tijeku 2015. i 2016. god. u dostizanje uvjeta za uključenje postojećih ugostiteljskih smještajnih objekata u vrstu Hotel baština, Difuzni hotel ili Integralni hotel
• Ulaganja za zeleno poduzetništvo u turizmu

Prihvatljivi prijavitelji:
Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev su trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge. Projekti koji ostvare potporu iz programa potpore HTZ-a u 2016. g. ne mogu ostvariti potporu temeljem ovog Programa
Iznos potpore:
Minimalan iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 70.000.00 kuna, dok maksimalan iznosi 350.000.00 kuna. Razina potpore iznosi do najviše 60% ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova.

Krajnji rok za dostavu kandidatura je 31. svibnja 2016. g.
Više o javnom pozivu na linku: MINT-TURIZAM

Ministarstvo turizma Republike Hrvatske objavilo je JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnosti turističkog gospodarstva u 2016. g. kroz potpore ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikaciju poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija i poboljšanje socijalne uključenosti za sve vrste objekata iz skupine KAMPOVI I DRUGE VRSTE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ.


Prihvatljive aktivnosti:
• Obnova, proširenje i uređenje postojećeg kampa ili kamp odmorišta, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije kampa za jednu zvjezdicu, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije minimalno 3*.
• Izgradnja novog kampa ili kamp odmorišta na područjima gdje takvih sadržaja nema (uz prometnice, jadransko zaleđe i kontinent).
• Obnova i uređenje postojećih hostela i drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj i njihovih pratećih sadržaja
• Povećanje standarda i kvalitete prenamjenom postojećih ugostiteljskih objekata iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ u vrstu smještajnog objekta iz skupine „Hoteli“.
• Razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja kampa i drugih vrsta objekata za smještaj (bazeni, sadržaji vezani za animaciju, sport i rekreaciju, sadržaji za djecu, zabavni i tematski parkovi i sl.)
• Povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe s invaliditetom
• Ulaganje u zeleno poduzetništvo u kampovima

Prihvatljivi prijavitelji:
Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev su trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge. Projekti koji ostvare potporu iz programa potpore HTZ-a u 2016. g. ne mogu ostvariti potporu temeljem ovog Programa.

Iznos potpore:
Minimalan iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 50.000.00 kuna, dok maksimalan iznosi 250.000.00 kuna. Razina potpore iznosi do najviše 60% ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova.
Krajnji rok za dostavu kandidatura je 31. svibnja 2016. g.
Više o javnom pozivu na linku: MINT-TURIZAM

Stranica 1 od 7

Newsletter

Kontakt

Hrvatskih branitelja 31, 21255 Zadvarje

Rad sa strankama:    
Utorak  10:00 - 13:00
Četvrtak 14:00 - 17:00
Osim ponuđenih termina stojimo na raspolaganju i za ostale termine prema dogovoru.
Terenski rad:  Utorak i Četvrtak
  • Tel/Fax: 00 385 21 411 960
  • Gsm: 00 385 99 3555 455

E-mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

            Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

logo transparent manji hr

 

Sufinancirano sredstvima pristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER

eu flag  leader logo  croatian flag

Ipard.jpg 

 

Nalazite se ovdje: Home Natječaji Arhiva natječaja